Pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Stanka Vrban

053/694-017

crnovrilo@gmail.com

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama-1

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama-1

NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama-2

NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-2