Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi: Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi  (NN .90/11)  izjavljujemo da predstavnici Crnog vrila d.o.o., kao i s njima povezane osobe u smislu stavka 4. navedenog članka, istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, niti imaju poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tih gospodarskih subjekata više od 0,5%.

Pravilnik o Bagatelnoj nabavi

CRNO VRILO d.o.o.
Obala Vladimira Nazora bb
53288 K A R L O B A G
e-mail: crnovrilo@gmail.com
OIB: 51260824290
Tel.053/694-017
POSTUPAK  JAVNE  NABAVE  ROBA, RADOVA  I  USLUGA

 1. SVRHA

Svrha ove procedure je točno definirani postupak javne nabave potrebnih roba, usluga i radova svih vrijednosti na CRNO VRILO d.o.o. Karlobag,   te prateću dokumentaciju i odgovornost stručnih osoba za javnu nabavu. Na taj će način svi zaposlenici biti upoznati s postupkom javne nabave, a  posebice s  važnošću planiranja. Predstojnici zavoda u svakom trenutku  moraju znati potrebe zavoda, kao i voditelje znanstvenih i stručnih projekata potrebe za projekte koje se  planiraju nabavnom nabavom. Sve potrebe moraju biti unaprijed iskazane kako bi mogle biti uvrštene u plan nabave za tekuću godinu.

 1. PRIMJENA

Primjena ovog postupka je obavezna za nadležne tijela i osobe koja sudjeluju u postupku javne nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi , koji propisuju postupke i načine na koji se nabavljaju robe  usluge i radovi.

 3. NAZIVLJE, DEFINICIJE I KRATICE

Naručitelj:

Ponuditelj:

Ovlašteni predstavnici naručitelj-zaposleni naručitelj ili druge ovlaštene osobe

 4. ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Direktor kao odgovorna osoba poduzeće. U postupcima nabave  voditelj nabave  i članovi povjerenstava, tj. ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja, tj. direktoru.

Sve osobe koje sudjeluju u provođenju ovog postupka moraju ga se pridržavati. za kontrolu primjene  ove procedure ovlašten je predstavnik  Društva za kvalitetu.

 

 1. PRIMIJENJENI POSTUPCI
  • Planiranje

Planiranje je prva i najvažnija faza nabave. Izrada i objavljivanje godišnjeg plana nabave, koji sadržava sve nabave predviđene za tekuću godinu, zakonska je obveza proračunskih korisnika. Osim toga, to je i jedan od preduvjeta dobrog gospodarenja. U trenutku donošenja plana  nabave naručitelj mora imati proračun koje je potreban za realizaciju javne nabave. Sve nabave provode se na temelju plana nabave.

Prema ZJN razlikuje se bagatelna nabava, nabava male vrijednosti i nabava velike vrijednosti.

Za sve nabave čija procijenjena vrijednost prelazi 70.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelji su obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

 

 • Bagatelna nabava

 

Za procijenjenu vrijednost nabave d 70.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj može provoditi postupke propisane Zakonom o javnoj nabavi, ali nije obvezan. Bagatelna nabava se najčešće provode na temelju narudžbenice ili ugovora o ponuditeljem (npr. gospodarskim subjektom) kojeg naručitelj slobodno bira.

 • Nabava male vrijednosti

Nabave  male vrijednosti su  one čija procijenjena vrijednost iznosi 200.000,00 kn i više (za robu i usluge), odnosno 500.000,00 kn i manje (za radove)  bez

PDV-a.

Nabave male vrijednosti objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). Postupak je javan i transparentan. Nakon isteka roka za dostavu ponuda bira se najpovoljnija ponuda po kriteriju najniže cijene ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

 • Nabava velike vrijednosti

 

Nabave velike vrijednosti su one nabave čija procijenjena vrijednost iznosi 200.000,00 kn i više (za robu i usluge) odnosno 500.000,00 kn i više (za radove) (bez PDV-a).

Za razliku od nabave male vrijednosti , kod nabave velike vrijednosti provodi se javno otvaranje ponuda gdje mogu biti prisutni i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Obzirom da se radi o većim vrijednostima, rokovi za dostavu ponuda, kao i rok za žalbu je duži nego kod nabave male vrijednosti.

 • Tok provođenja postupka javne nabave

Sukladno ZJN naručitelj na sljedeći način provodi postupak javne nabave:

 • U planu nabave procjenjuje vrijednost nabave za pojedini predmet nabave
 • Donosi odluku o početku postupku javne nabave u kojem imenuje članove povjerenstva
 • Izrađuje dokumentaciju na nadmetanje
 • Objavljuje poziv na nadmetanje u EOJN
 • Istodobno s istekom roka za dostavu ponuda, članovi povjerenstva otvaraju ponude i o tome sastavljaju zapisnik o otvaranju ponuda
 • Članovi povjerenstva pregledavaju ponude i o tome sastavljaju zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 • Na temelju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda direktor donosi odluku o odabiru gospodarsko subjekta s kojim će sklopiti ugovor o javnoj nabavi 
 • Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje

Od trenutka objave zainteresirani gospodarski subjekti mogu tražiti dokumentaciju za nadmetanje. Informacije dane u objavi o javnoj nabavi moraju biti u skladu sa sadržajem dokumentacije za nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna informacija gospodarskim subjektima se šalje ili na drugi način stavlja na raspolaganje odmah, a najkasnije u roku od tri  dana od dana kada je zatražena, osim ako naručitelj ne omogući neograničen i potpun pristup putem elektroničkih sredstava.

Naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati naknadu troškova za izradu dokumentacije za nadmetanje (za papir, umnožavanje i sl.)

5.7.Izrada ponude

 

Ako je sa stajališta gospodarskog subjekta potrebna izmjena ili ispravak objave dokumentacije za nadmetanje on to bez odgode priopćava naručitelju, koji to je dužan odmah učiniti te se produžava rok za dostavu ponuda i o tome se obavještavaju svi gospodarski subjekti.

5.8.Dostavljanje ponuda

Zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponuda na mjesto koje je odredio naručitelj u pozivu i dokumentaciji za nadmetanje.

5.9. Javno otvaranje ponuda

U opisanom postupku javne nabave (otvoreni postupak javne nabave) obavlja se javno otvaranje ponuda, o čemu se sastavlja zapisnik. U postupcima nabave male  vrijednosti naručitelj mora provoditi javno otvaranje ponuda samo ako je to naveo u objavi. Postupak otvaranja ponuda započinje na naznačenom  mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda će biti odmah stavljen na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja. Svim nazočnim predstavnicima ponuditelja uručuje se preslika zapisnika, a ostalim ponuditeljima se dostavlja na njihov zahtjev.

     5.10.Postupak pregleda i ocjene ponuda

Otvorene ponude se pregledavaju i ocjenjuju prema uvjetima i zahtjevima postavljenima u dokumentaciji za nadmetanje, a o rezultatu pregleda  i ocjene ponuda sastavlja se  zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Pregled i ocjenu ponuda obavljaju stručne osobe naručitelja sukladno zahtjevima koje je naručitelj odredio. Obavezno se provjerava :pravovremenost, oblik, sadržaj, cjelovitost ponude, ispunjenje uvjeta sposobnosti i računska ispravnost ponude.

Naručitelj ispravlja računsku pogrešku i ako zbroj pogreški  iznosi  do 5% o tome obavještava ponuditelja i traži potvrdu ispravljene računske pogreške. Ponuda se isključuje ako ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške. Ponuda je prihvatljiva ako ponuditelj u roku od 3 dana potvrdi ispravak pogreške.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, ponude se rangiraju prema kriteriju odabira ponude, a to može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda , ponuda se ne smije mijenjati. U zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj obvezno navodi analitički prikaz traženih i danih dokaza o sposobnosti, prihvatljivosti ponuda te razloge isključenja ponuda.

5.11. Donošenje odluke i sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Odluka o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu  i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan svakom ponuditelju, bez odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom.

Naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi unutar roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju. Rok mirovanja u postupcima male nabave male vrijednosti iznosi 5 dana od dana dostave odluke o odabiru. Ugovorni odnos nastaje pisanom izjavom ponuditelja o prihvatu ugovora.

Ako odabrani ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje, naručitelj može raskinuti ugovor i donijeti novu odluku o odabiru slijedeće prihvatljive i prikladne ponude ili poništiti postupak javne nabave.

Naručitelj je obvezan obavijest o sklopljenom ugovoru o javnoj nabavi primjenom standardnih obrazaca, najkasnije 48 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi objaviti u elektronskom oglasniku javne nabave.

5.12. Odluka o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabave postaje izvršna nakon isteka roka mirovanja o 15 dana od dana dostave odluke o poništenju ponuditeljima. Prije isteka roka mirovanja ne smije se pokrenuti novi postupak javne nabave za isti predmet nabave, osim ako je nabava uzrokovana višom silom.

5.13. Završetak postupka javne nabave

Postupak javne nabave završava danom izvršnosti odluke o odabiru ili odluke o poništenju.

Za izvršenje ugovora ( isporuka, kontrola predmeta nabave, plaćanje, garancija itd.) nije regulirano legislativom javne nabave, već pripada u područje primjene Zakona o obveznim odnosima.

 1. VEZE S DRUGIM DOKUMENTIMA

 6.1 Veza sa zakonima, standardima i općim aktima

 • HRN EN ISO 9001:2009
 • Priručnik sustava kvalitete PK
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08)
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 13/08)
 • Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi  (NN 14/08)
 • Uredba o objavama i evidenciji javne nabave ( NN3/08, 77/08)
 • Uredba o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV (NN 13/08)
 • Plan nabave za tekuću godinu
 • Poveznica http://www.javnanabava.hr

 

6.2 Veza s drugim procedurama

 

 • PR-8-9.0 – Upravljanje nesukladnostima
 • PR-8-3.0 – Interne prosudbe
 • PR-8-8.0 – Upravna ocjena sustava kvalitete

 

 1. PRILOZI

 

Zapisi su dokumenti koji se vode primjenom ove procedure. U konkretnom slučaju su to:

Naziv zapisa Obrazac Mjesto čuvanja Odgovorna osoba Vrijeme čuvanja
Odluka o početku postupka javne nabave Računovodstvo Direktor trajno
Upisnik o zaprimanju ponuda Sadržaj propisan ZJN/oblik slobodna forma Računovodstvo Direktor trajno
Zapisnik o otvaranju ponuda Sadržaj propisan ZJN/oblik slobodna forma Računovodstvo Direktor trajno
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Sadržaj propisan ZJN/oblik slobodna forma Računovodstvo Direktor trajno
Zapisnik o ocjeni sposobnosti natjecatelja Sadržaj propisan ZJN/oblik slobodna forma Računovodstvo Direktor trajno
Odluka o odabiru Sadržaj propisan ZJN/oblik slobodna forma Računovodstvo Direktor trajno
Odluka o poništenju postupka JN Sadržaj propisan ZJN/oblik slobodna forma Računovodstvo Direktor trajno

 

 1. PRILOZI

–     Odluka o početku postupka javne nabave

 • Upisnik o zaprimanju ponuda
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 • Zapisnik o ocjeni sposobnosti natjecatelja
 • Odluka o odabiru
 • Odluka o poništenju postupka javne nabave

CRNO VRILO d.o.o.

Direktor:

Nikola Brkljačić, struč.spec.ing.traff.

Plan nabave 2016

Plan javne nabave 2017

Plan javne nabave 2018

Plan javne nabave 2018 I. izmjena

Plan javne nabave 2018. II. izmjena

Plan nabave Crno vrilo 2019

Javna nabava Crno Vrilo 2020